บริษัททัวร์

  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์จีน
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์สิงคโปร์
 
   

 

บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ทัวร์

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดกรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ สัมมนา ดูงาน และท่องเที่ยวทั่วโลก รับจองหัองพักและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

โทร : 02-542-4200 (auto)
แฟกส์ : 02-542-4319
Hot line : 081-350-9245
อีเมล์ : info@countertour.com

 

 
บริษัททัวร์
 
 
 
 
 

 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ทาโรโกะ-ไทจง-ฮัวเหลียน 5 วัน 4 คืน (CI)
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 13-17 เม.ย.
ราคา 36,900 บาท

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว  
13-17 เม.ย. 55 36,900.- 36,900.- 36,900.- 35,900.- 6,500.-
 
 

 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ทาโรโกะ-ไทจง-ฮัวเหลียน 5 วัน 4 คืน (CI)

อาหารพิเศษ สุกี้ชาบู ชาบู สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด, เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป, ปลาประธานาธิบดี ผู้ซึ่งไปทะเลสาบแล้วต้องชิม

 
วันแรก กรุงเทพฯ – เถาหยวน – ไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – เจียวซี – อาบน้ำแร่
06.00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 8 บริเวณ ISLAND – S สายการบิน CHINA AIRLINES ซึ่งพบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
08.25 เหิรฟ้าสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 066
13.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุด หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “ กู้กง ” แหล่งรวมสุดยอดศิลปวัตถุของจีน เมื่อคราวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ของจีน ซึ่งนายพลเจียงไคเช็ค ผู้นำพรรคก๊กมินตั๋ง หนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ของจีน พ่ายแพ้สงครามการเมืองต่อเหมาเจ๋อตุง นายพลเจียงฯ จึงได้นำพลพรรคก๊กมินตั๋ง และนักธุรกิจรวมถึงประชาชนส่วนหนึ่งของจีนราว 2 ล้านคน อพยพไปอยู่ไต้หวัน และนายพลเจียงฯ ก็ได้นำเอาสุดยอดของดี ของล้ำค่าส่วนหนึ่งของเมืองจีนมาที่ไต้หวัน ที่ปัจจุบันของส่วนใหญ่ที่นำมาจัดแสดงอยู่ในกู้กงที่หากใครมาเยือน ไต้หวันแล้วไม่ได้เที่ยวกู้กงถือว่าน่าเสียดายอย่างมากสำหรับของดีที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์กู้กงที่กว้างใหญ่นั้น มีศิลปวัตถุร่วมเจ็ดแสนกว่าชิ้น ส่งผลให้พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ติด 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครัน จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ เต้าหู้เหม็น ไก่ทอด น้ำมะละกอปั่น และอื่น ๆ อีกมากมาย
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียวซี ซึ่งเมืองเจียวซีนี้มีวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในเรื่องการลงแช่ตัวในบ่อน้ำพุร้อน เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงที่ปกครองโดยญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นบ่อน้ำพุร้อนถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงไปแช่อาบได้ จึงทำให้การแช่น้ำที่บ่อน้ำพุร้อนเป็นที่นิยมมากกว่าเดิมคนท้องถิ่นที่นี่ใช้น้ำแร่ในการรดผักทำให้ผักอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ซึ่งเป็นอาหารจานพิเศษของเมืองเจียวซี นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
พักที่ LANYANG SPRING RESORT หรือเทียบเท่า 4 ดาว *** นำท่านแช่น้ำแร่ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ำแร่ภายในสระรวมซึ่งจะแยกสระชายและหญิงหรืออ่างส่วนตัวภายในห้องพัก หมายเหตุ การแช่น้ำแร่สระรวมในไต้หวัน เขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะค่ะ

วันที่สอง เจียวซี – นั่งรถไฟไปฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – พิพิธภัณฑ์ปลาคัตสึโอะ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทาง โดยรถไฟ สู่ เมืองฮัวเหลียน หรือเมืองหลวงฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวัน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองไทเปประมาณ 150 กม.

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ “ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ นอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯ ได้แก่ ถ้ำนกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะไต้หวัน และแวะชมน้ำตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ำตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลำธารลี่อู และอีกที่คือ ปากถ้ำนกนางแอ่น ถ้ำนกนางแอ่นเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลำธารลี่อู ทำให้นกนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตา ด้วยถ้ำน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค์ 9 โค้ง เป็นอุโมงค์ที่อยู่บนถนนเหิงกว้างกงลู่ หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อน จากด้านตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เดิมเป็นถนนสายเก่าสำหรับคมนาคม ปัจจุบัน เปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเที่ยว สามารถสำรวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่าคล้ายเป็น หมู่บ้านกลางหุบเขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ปลาคัตสึโอะ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ และมีความสวยงามแห่งหนึ่งของไต้หวัน ซึ่งพิพิธภัณฑ์ปลาคัตสึโอะแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการประมงผสมผสานระหว่างญี่ปุ่น และไต้หวันที่รวมถึงวิธีการถนอมอาหารต่างๆอย่างพวกเนื้อปลา เช่น ปลาแห้ง ปลากรอบ เป็นต้น

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู สเต็ก พร้อมสลัดบาร์)
พักที่ MARSHALL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม ฮัวเหลียน – นั่งรถฟไปอี๋หลัน – พิพิธภัณฑ์หลันหยาง – ไทจง – เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทาง โดยรถไฟ สู่ อี๋หลัน อำเภอหนึ่งของไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งอุดมไปด้วยต้นไม้ที่มีชื่อเสียงนานาพันธุ์ ล้อมรอบด้วยน้ำแร่ภูเขาสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หลันหยาง (LANYANG) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่โชว์เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งถ้าดูจากภายนอกพิพิธภัณฑ์จะมีรูปร่างเหมือนพืชที่งอกออกมาจากพื้นดิน โครงสร้างของตึกจะเป็นกระจกและเหล็ก สะท้อนผิวภูเขาที่ถูกกัดเสาะจากทะเล ภายในมี 4 ชั้น แต่ละชั้นจะใช้ภูเขา ทะเล พื้นที่ราบ ที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์และวัฒธรรมของเมืองยีหลัง มาตั้งเป็นชื่อชั้นนั้นๆ
ชั้นแรก : ภูเขา แสดงเป็นว่าเมืองยีหลังเป็นเขตที่มีฝนตกมากทำให้มีป่าที่สมบูรณ์ เมืองนี้เลยใช้ป่าไม้ทำมาหากิน
ชั้นที่สอง : พื้นที่ราบ แสดงความเป็นอยู่ของคนเมืองยีหลัง ที่เกี่ยวข้องกับน้ำและแม่น้ำ ชาวบ้านที่นี้ยังทำ อาชีพเกี่ยวกับการเกตร และยังบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวนา
ชั้นที่สาม : ทะเล เป็นชั้นที่อธิบายเกี่ยวกับชั้นดินใต้ทะเล การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ และสัตว์ต่างๆ ใต้ ทะเล
ชั้นที่สี่ : แสดงถึงการผจญภัยทางธรรมชาติ เหมาะสำหรับเด็ก ที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต้หวัน จำนวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแต่น้อยกว่าเมืองไทเปเท่านั้น ขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้นในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็นประจำทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหนึ่งอันสะอาดเรียบร้อย จึงถูกถือว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม และพาท่านนั่งรถลอดอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเชีย และอันดับ 4 ของโลก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจำหน่ายสินค้า และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าต่างๆ พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน
พักที่ MAISON DE CHINE HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่ ไทจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินวู่-ไทเป–ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านล่องเรือชมความงาม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรียบนำท่านล่องเรือชมความงาม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเหมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของซันมูนเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “ สุริยัน-จันทรา ” และนำท่านนมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ พร้อมทั้งนำท่านนมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเฉียนจาง เมื่อปี ค.ศ 1965 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิภัณฑ์ไม้สัก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสความงดงามของงานแกะสลักไม้ ของชาวพื้นเมืองได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อไม้แกะสลัก เป็นของใช้ของประดับต่างๆ กลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของไต้หวันและเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตึกที่สูงที่สุดในโลก ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้า และช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกง หรือสยามสแควร์ ของกรุงเทพฯ เลยทีเดียว

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ GRAND FORWARD HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ห้า ไทเป – DUTY FREE – ร้านขนมเหว่ยเก๋อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – จงเรี่ยฉือ – ซีเหมินติง นั่งรถไฟหัวจรวด – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพนำท่านเดินทางสู่ จงเรี่ยฉือ ท่านจะได้ ชมกองทหารยามรักษาการโชว์ เปลี่ยนผลัดที่มีความเข้มแข็ง สวยงามติดอับดับ 1ใน3ของโลกไม่แพ้พระราชวังบั๊กกิ้งแฮมอังกฤษ
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านไปช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ เป็นขนนมที่ขึ้นซื่อของเมืองไต้หวัน ให้ท่านเลือกชิมและหาซื่อเป็นของฝากกลับบ้าน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ซีเหมินติง เป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไทเป มีร้านค้า, ร้านอาหารต่างๆมากมายที่จะสร้างสีสัน และความเพลิดเพลินให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ซีเหมินติงแห่งนี้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง (เหมือนกับชินคันเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นรถไฟความร็วสูงแห่งที่สอง ของเอเซียได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2006 ที่ผ่านมานี้เองซึ่งมีความเร็วยาวถึง 300 กม./ชม. และมีความ ทันสมัยสะดวกสบายที่สุด เดินทางสู่สถานีเถาหยวน สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
22.20 เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 065
01.10 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
   
   

 

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
- ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
- ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
- ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *
- ค่าวีซ่าไต้หวัน ท่านละ 1,500 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
- ค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101
- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 150 NTD / วัน / คน (ลูกค้า)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด ฯลฯ

 

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
- ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
- การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
- กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 
เอกสารยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
2. รูปถ่าย 2นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีอ่อน
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี )
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ เท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุด) ทุกหน้าทุกแผ่น
6. หนังสือรับรองการทำงาน / การเรียน
- ลูกจ้าง : ระบุวันที่เริ่มทำงาน, ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
- เจ้าของบริษัท : หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง
- นักเรียน /นักศึกษา (อายุ 16 ปีขึ้นไป ) : หนังสือรับรองจากทางสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ (อายุ ต่ำกว่า 16 ปี) : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
7. ทะเบียนสมรส / สูจิบัตรลูก กรณีไม่ได้ทำงานให้สามีทำหนังสือรับรองการเป็น ภรรยาและรับรอง ค่าใช้จ่าย
8. ใบหย่า ( ถ้ามี )
หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อน ส่งเล่มมายังบริษัทเพื่อยื่นวีซ่าเพื่อเป็นการป้องกันการสูญหาย เนื่องจากขณะยื่นเล่มเข่าสถานทูต ทางสถานฑูตจะต้องให้เอาซองที่ใสพาสปอร์ตออก่อนยื่น
คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน

1. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพำนักถาวร) ของประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวันและสามารถพำนักอยู่ในประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน
2. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์ http://immigration.gov.tw และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดังนี้:
3.1 เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่พาสปอร์ต)
3.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
3.3 ตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารเรือขากลับหรือ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยังมีอายุและระบุวันเดินทางและเที่ยวบินหรือเที่ยวเรืออย่างชัดเจน
3.4 ไม่เป็นผู้เคยมีประวัติเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ของสำนักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน
การขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทาง อินเทอร์เน็ต โดยทำการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้:
1. คุณสมบัติทั่วไป (ต้องครบทุกประการ)
• หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่วันที่ขออนุญาตทางอินเทอร์เน็ต)
• ต้องมีตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วเรือขากลับ
• ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
2. คุณสมบัติพิเศษ (ปัจจุบันนี้มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)
ปัจจุบันเป็นผู้ที่
(ก)ได้รับอนุญาต (มีสิทธิ) พำนักถาวร หรือ
(ข) ผู้มีวีซ่าเข้าเมืองซึ่งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์หรือเชง เกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง
• ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้าเมือง

 
 

 

 

           
           
     
  บริษัททัวร์ เคาน์เตอร์ ทัวร์ จำกัด
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-542-4200  แฟกส์ : 02-542-4319
Email : info@countertour.com  Web : www.countertour.com
 
     
     
  บริษัททัวร์ | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์จีน | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เขมร | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ตรุกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์